SKYPE

Patarimai verslo naujuokams


1. Patarimai steigiant UAB
 1. Akcijų pasiskirstymas. Steigiant UAB kartu su kitais asmenimis, svarbu apgalvotai paskirstyti akcijas. Reikėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos galimus akcijų pasiskirstymo modelius, pvz.:
  • 50%+50%. Bendrovėje esant dviem akcininkams, toks akcijų pasiskirstymas gali sukelti sunkumų kilus nesutarimams tarp akcininkų, kadangi nė vienas iš jų negali daryti lemiamos įtakos priimant bendrovei svarbius sprendimus. Šiuo atveju sprendimų priėmimas bendrovėje gali būti „įšaldytas“;
  • 33%+33%+34%. Esant tokiam akcijų pasiskirstymo modeliui, bendrovėje gali strigti priėmimas sprendimų, kuriems reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, pvz., skirstyti pelną reikalinga ne mažiau nei 2/3 balsų, taigi du akcininkai, turintys po 33% akcijų, negalės savo balsais nulemti, kad toks sprendimas būtų priimtas;
  • kai kurių sprendimų priėmimui įstatymas numato ne mažesnę nei 3/4 balsų daugumą, todėl mažas skaičius akcijų (pvz., 25%) gali turėti didelę įtaką.

  Svarbu žinoti, kad balsai skaičiuojami ne nuo visų, bet tik nuo dalyvaujančių susirinkime akcininkų turimų akcijų skaičiaus. Taigi akcininkų susirinkime dalyvaujant ne visiems akcininkams, mažas skaičius akcijų įgyja didesnę reikšmę.

 2. Pavadinimas.Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių kalbos taisyklių. Praktikoje registruojami ir pavadinimai užsienio kalba. Juridinio asmens pavadinimas registruojamas, jei jis nesutampa su kito juridinio asmens pavadinimu ar prekių ženklu. Įregistravus pavadinimą gali atsirasti tokios neigiamos pasekmės:
  • jei pavadinimas yra klaidinamai panašus į kitų juridinių asmenų pavadinimus ar prekių ženklus (pvz., Megarent ir Megarenta), jų savininkai gali pareikšti pretenzijas;
  • įregistravus pavadinimą, vadovas gali būti baudžiamas Valstybinės kalbos inspekcijos už lietuvių kalbos taisyklių nesilaikymą.
 3. Įstatinis kapitalas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkst. litų. Sprendžiant, kokį įstatinio kapitalo dydį pasirinkti, svarbu suvokti, jog šios lėšos tampa UAB nuosavybe. Įstatinio kapitalo dydis svarbus ir UAB kreditoriams (pvz., imant paskolą iš banko), nes parodo lėšų sumą, kurios akcininkai negali kada panorėję atsiimti. Tai galima padaryti tik mažinant UAB įstatinį kapitalą, tačiau šio proceso metu taip pat ginami kreditorių interesai. Kai bendrovei reikalingos lėšos, akcininkai gali:
  • skolinti bendrovei (suėjus paskolos terminui pinigai grąžinami akcininkams); arba

  didinti bendrovės įstatinį kapitalą (pinigai tampa UAB nuosavybe).

 4. Bendrovės valdymas. Esminius UAB valdymo klausimus sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas, o einamuosius – vadovas. Bendrovėje gali būti sudaroma valdyba ir / arba priežiūros organas stebėtojų taryba, kuriuos renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.Visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma renka ir atšaukia bendrovės vadovą (direktorių). Įstatymas numato sprendimus, kuriems priimti reikalinga 2/3 ar 3/4 balsų dauguma (pvz., pelno skirstymas ar naujų akcijų įsigijimas). Taip ginamos mažiau akcijų turinčių asmenų teisės.
  Direktorius priima svarbius bendrovei sprendimus. Akcininkai dažnai siekia kontroliuoti jo veiksmus, todėl bendrovės įstatuose numato sprendimus, kuriuos direktorius gali priimti tik gavęs akcininkų pritarimą (pvz., įsigyti ilgalaikio turto už vertę, didesnę nei, pvz., 50 000 Lt). Direktoriumi gali būti ir vienas iš akcininkų.Jei bendrovėje sudaroma valdyba, ji renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Tokiu atveju dalį sprendimų priima valdyba, o dalį – direktorius. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Ją sudaro ne mažiau nei 3 asmenys. Valdyba sudaroma tam, kad svarbius valdymo sprendimus priimtų ne vienas asmuo, bet keletas. Toks valdymo modelis akcininkams yra saugesnis.
  Jei bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba, ji renka bei atšaukia valdybą ir bendrovės vadovą, taip pat prižiūri jų veiklą.
 5. Antspaudo gamyba. UAB vadovas, pageidaujantis užsakyti antspaudą (be Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbo), turi kreiptis tiesiogiai į antspaudo gamintoją. Norėdami užsakyti antspaudą, Jūs turėsite pateikti:
  • UAB registravimo pažymėjimą bei jo kopiją;
  • vadovo išrinkimo ar paskyrimo dokumentą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jei užsakymą pateikia įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą.
 6. Vadovo įdarbinimas. UAB vadovas gali oficialiai veikti bendrovės vardu (pvz., pasirašyti sutartis) tik tada, kai su juo yra sudaryta darbo sutartis. Ją pasirašo direktorius ir akcininkų įgaliotas asmuo. Svarbu žinoti, jog tas pats asmuo gali būti vadovu ne vienoje įmonėje. Apie vadovo įdarbinimą būtina pranešti Sodrai. Einamosios sąskaitos atidarymas banke.Tai UAB kaupiamosios sąskaitos, atidarytos steigimo metu, keitimas į einamąją sąskaitą, per kurią bus galima vykdyti atsiskaitymus. Norėdami tai padaryti, bankui Jūs turėsite pateikti:
  • UAB registravimo pažymėjimą;
  • UAB antspaudą;
  • vadovo išrinkimo ar paskyrimo dokumentą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jei banke atstovauja įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą.
 7. Registravimas mokesčių mokėtoju (pagal poreikį – PVM mokėtoju). Naujai įsteigta UAB automatiškai užregistruojama mokesčių mokėtoju Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje. Tačiau mokesčių inspekcijoje esančius duomenis privaloma patikslinti užpildant ir pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai specialią paraišką.

Registracija PVM mokėtoju gali būti privaloma arba savanoriška.

Registracija

CAPTCHA